Ongeveer een kwart van de echtscheidingen loopt uit op een vechtscheiding. Kinderen zijn hier vaak de dupe van. Vooral als zij de inzet zijn van de ruzies tussen hun ouders, kunnen ze blijvende schade oplopen. De inzet van een zogeheten regierechter moet zorgen dat dit een halt wordt toegeroepen. Deze nieuwe aanpak komt voort uit het Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen.

Een regierechter houdt in dat 1 rechter alle zaken rondom 1 echtscheiding behandelt:” Deze maatregel houdt in de kern in dat eenzelfde rechter de zaak onder zich heeft totdat hij een einduitspraak heeft gedaan op alle in het inleidend verzoekschrift gedane verzoeken, dus ook die omtrent de nevenvoorzieningen.” Belangrijke voordelen van de maatregel zijn de bekendheid van de rechter met partijen en een efficiënte behandeling door goede regievoering door de rechter.

“In het slechtste geval zijn er drie of vier rechters betrokken bij een vechtscheiding”, vertelt familierechter Johan Visser van de rechtbank in Den Haag. “Het gevolg is dat niemand door pakt. Maar als één rechter op het dossier zit, kan die de zaak integraal benaderen en de belangen van het kind beter in de gaten houden.”

De Raad voor de Rechtspraak heeft besloten dat vanaf medio 2017 in echtscheidsprocedures één rechter wordt aangesteld die over alle relevante aspecten van de echtscheiding een beslissing neemt. Dat betekent dat één en dezelfde rechter, die vanaf het begin bij het dossier is betrokken, beslist alle procedures binnen de echtscheiding.

Rechters zullen voorafgaande aan de behandeling van de zaak inschatten hoe groot de kans is dat de echtscheiding gaat escaleren (met de bijbehorende echtscheidingsadvocaat kosten). Als deze kans aanwezig is, zal er op kortst mogelijke termijn een zitting gepland worden om afspraken te maken, waarbij ook de benodigde instanties betrokken worden. Tijdens een dergelijke zitting maakt de rechter kennis met alle betrokkenen en wordt er een werkwijze voor de procedure bepaald. Als men inschat dat de kans op escalatie gering is, wordt de keus voor mediation altijd gestimuleerd vanuit de rechtspraak. Dit is in het belang van het kind.

De rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam hebben de afgelopen jaren op proef gewerkt met 1 rechter die alle geschillen rond een echtscheiding behandelt, van het begin tot het eind. De resultaten waren zo positief dat het 1 rechter principe landelijk wordt uitgerold. Online scheiden kan hierbij helpen.

Meer informatie:
Evaluatie-pilot-regierechter-echtscheidingen-en-pilot-preventie-vechtscheiding
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Research-memoranda-2017-3.pdf