In de wet wordt voor alle erfgenamen beschreven welk deel van een erfenis aan hen toekomt. Deze verdeling geldt automatisch als de overledene geen testament heeft opgesteld. Soms komt het voor dat iemand een wettelijke erfgenaam wil onterven. Bijvoorbeeld een kind waarmee een slechte relatie bestaat. Onterven is dan maar ten dele mogelijk. Zo’n kind heeft namelijk altijd een wettelijk recht op de legitieme portie.

Wat is legitieme portie?

Spreken we over de legitieme portie, dan gaat het over het minimale recht dat een nabestaande heeft op de erfenis van een overledene. In plaats van legitieme portie wordt ook wel gesproken over het reservatair erfdeel of het wettelijk erfdeel. Overlijdt er iemand waarvan de partner en kinderen nog in leven zijn, dan zijn dat de reservataire erfgenamen.

Zij kunnen altijd hun legitieme portie opeisen. Ook als de erflater in zijn/haar testament iets anders heeft bepaald. Door voor de nabestaanden bij wet een minimum erfdeel vast te stellen, heeft de wetgever het onmogelijk gemaakt om deze nabestaanden te onterven.

Ben je in het testament van de overledene geheel of gedeeltelijk onterft, dan loont het altijd de moeite om te berekenen of je minimaal je legitieme portie toegewezen krijgt. Is dit niet zo, dan kun je alsnog ten opzichte van de andere erfgenamen aanspraak maken op je legitieme portie. Globaal genomen bedraagt jouw wettelijk erfdeel de helft van de erfenis waarop je zonder testament recht zou hebben. Waar iemand zonder testament recht op heeft, staat in de wet.

Bepalen legitieme portie

Wanneer de legitieme portie moet worden berekend, wordt niet naar de nagelaten goederen zelf gekeken. Van belang is de waarde die ze vertegenwoordigen. Zeker bij de meer complexe erfenissen is het niet altijd eenvoudig om een legitieme portie te berekenen. Het is in dat geval verstandig om een erfrecht advocaat in de arm te nemen. Die kan jou helpen met het maken van een betrouwbare berekening. Dat is nodig, omdat er soms gerechtelijke procedures moeten worden gevoerd om het wettelijk erfdeel op te eisen. Naast een betrouwbare berekening is het handig als de erfrecht advocaat je ook helpt met administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld het opvragen van het testament en het inschakelen van een taxateur.

Legitieme portie berekenen

Om je een idee te geven van de module die gebruikt wordt om een legitieme portie te berekenen, geven we je hier een voorbeeld. Zoals gezegd is het berekenen niet altijd even eenvoudig. Daarom kunnen aan de uitkomsten van een berekening met behulp van deze module geen rechten worden ontleend.

Bereken nu de legitieme portie