Vermoed jij fraude in jouw omgeving, dan is het goed om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen van fraude. Neem gelijk een advocaat mee. Die weet precies welke punten bij zo’n aangifte van belang zijn.

Word jij zelf verdacht van fraude, wees dan verstandig en neem zo snel mogelijk een goede fraude advocaat in de arm. De straffen op de delicten zijn hoog en je hebt recht op een zorgvuldige verdediging.

Wat is fraude

Als iemand zich schuldig maakt aan fraude, vervalst hij of zij de werkelijkheid en pleegt een vorm van bedrog. Dit doet de pleger allemaal om er zelf beter van te worden. Het voordeel dat een pleger van fraude behaalt, is dus op een oneerlijke manier verkregen. Daarom wordt bij fraude ook vaak de term oplichting gebruikt.

Fraude vind je niet als een zelfstandig delict terug in het Wetboek van Strafrecht. De term duikt alleen op in artikel 273f, als onderdeel van de delictomschrijving van mensenhandel. Ook daar vormt fraude dus slechts een element binnen een reeks van met elkaar samenhangende strafbare handelingen.

Fraude laat zich herkennen door een aantal vaste kenmerken:

 • De fraudeur geeft een voorstelling van zaken die misleidend is.
 • Dit doet hij of zij opzettelijk.
 • Het doel van de fraudeur is om zichzelf hiermee economisch te bevoordelen.
 • De handelwijze die wordt toegepast is in strijd met de wet, dus onrechtmatig.
 • Een ander wordt door het handelen benadeeld.

Vormen van fraude

De fraude waar we hier over spreken, vormt eigenlijk altijd een onderdeel van een ander strafbaar feit. Het frauduleus handelen en de rest van het gedrag van de fraudeur, leiden samen tot een strafbaar feit dat met een eigen naam een plek heeft gekregen in het Wetboek van Strafrecht. De strafbare feiten waar je dan aan moet denken zijn:

 • valsheid in geschrifte
 • oplichting
 • bedrog bij het opstellen van de jaarstukken
 • verduistering
 • diefstal

Een paar voorbeelden geven het begrip fraude wat meer vorm:

 1. Een bouwbedrijf maakt stiekem afspraken met een aantal andere bouwbedrijven om de prijzen hoog te houden. Dat is in strijd met het mededingingsrecht en daarom een vorm van fraude. Het wordt meestal bouwfraude genoemd.
 2. Iemand verkoopt advertentieruimte aan bedrijven en laat hen daarvoor betalen. De advertenties worden echter niet geplaatst en dit was ook nooit de bedoeling geweest. Dit is een vorm van acquisitiefraude.
 3. Iemand krijgt een lening van de bank of van een andere instelling en geeft daarvoor iets in onderpand. Dat kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook andere onderpanden zijn mogelijk. Tijdens het taxeren van het onderpand heeft de geldlener met de waarde gerommeld. Later betaalt hij de lening niet terug en bij openbare verkoop van het onderpand blijkt de waarde veel lager te liggen dan op het taxatieformulier stond. Dit is een vorm van kredietfraude.
 4. Bij het aanvragen van een subsidie of een andere overheidsuitkering, wordt een te laag inkomen opgegeven. De subsidie wordt verstrekt en pas later blijkt dat de aanvrager er eigenlijk helemaal geen recht op had. In dat geval is sprake van subsidiefraude.

Wanneer is fraude een misdrijf?

De opsomming hierboven van vier voorbeelden van fraude, vormt maar een beperkte illustratie. Er bestaan tientallen soorten fraude, met allemaal hun eigen naam. Toch vormt geen enkele soort fraude op zichzelf een misdrijf. Het misdrijf draagt altijd de naam van een delict zoals we die hiervoor bij de vormen van fraude hebben genoemd. Wordt dus voor de rechter met succes valsheid in geschrifte bewezen, dan is de fraude daar een onderdeel van. Het werkelijke delict waarvoor de rechter iemand zal veroordelen is de valsheid in geschrifte. Hetzelfde gebeurt bij oplichting, diefstal, verduistering en bedrog, waarvan de fraude een onderdeel vormde.

Welke straf rust er op fraude?

Zoals gezegd vormt fraude op zichzelf geen delict waarop een boete of gevangenisstraf staat. Maar de gepleegde fraude is meestal onderdeel van een delict dat wél in het Wetboek van Strafrecht staat omschreven.

Zo vinden we oplichting als strafbaar feit in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Daar staat een flinke gevangenisstraf op. De wet biedt de rechter de mogelijkheid om een gevangenisstraf op te leggen van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Valsheid in geschrifte vinden we terug in artikel 225 Wetboek van Strafrecht. Het namaken van een bestaand document valt eronder (denk aan een vals rijbewijs) en het opnemen van valse informatie in een bestaand document (een klusser factureert de helft van zijn uren, de rest wordt zwart bijbetaald). Valsheid in geschrifte wordt beschouwd als een zwaar delict. Er staat zes jaar gevangenisstraf op, al wordt die hoge straf bijna nooit gegeven.

Verduistering is ook een strafbaar feit waaraan een stuk fraude ten grondslag kan liggen. Bij fraude kunnen verschillende gradaties optreden. Zo kan fraude plaatsvinden uit hoofde van het beroep. Ook kan er een terroristisch oogmerk in het spel zijn. Afhankelijk van het type fraude varieert de maximale gevangenisstraf van vier jaar tot vijf jaar en vier maanden.

Bedrog bij het opstellen van de jaarstukken is ook een strafbaar feit waar de wetgever een hoge gevangenisstraf op heeft gezet. Maakt een penningmeester of het bestuur een financieel verslag openbaar waarin het opzettelijk foutieve informatie heeft opgenomen, dan kan dit gestraft worden met een gevangenisstraf van zes jaar. Je vindt dit misdrijf terug in artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

Ten slotte diefstal. Maakt de fraude deel uit van een delict dat de rechter als diefstal beschouwt, dan geldt daar de gevangenisstraf voor die in de wet voor dat delict werd opgenomen. In artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht vinden we de omschrijving van het misdrijf diefstal terug. De rechter kan voor dit vergrijp een gevangenisstraf opleggen van vier jaar of een geldboete van € 20.000,00. Gaat de diefstal gepaard met geweld of met de dood van het slachtoffer, dan gaat de maximum straf omhoog tot zes, negen of vijftien jaar.

Aangifte doen van fraude?

Vermoed jij fraude in jouw omgeving, dan is het goed om hiervan zo snel mogelijk bij de politie aangifte te doen. Die fraude zal dus hoogstwaarschijnlijk deel uitmaken van één van de misdrijven die we hiervoor al hebben genoemd. Om jouw verhaal juridisch helder over het voetlicht te brengen, is het verstandig om bij het doen van aangifte direct al een strafrechtadvocaat mee te nemen. Die weet immers precies welke punten bij zo’n aangifte van belang zijn. Je kunt in ons netwerk kiezen uit een groot aantal advocaten die gespecialiseerd zijn op dit terrein.

Verdacht van fraude? Fraude advocaat inschakelen!

Word jij zelf verdacht van fraude, dan word je waarschijnlijk met één van de bovengenoemde misdrijven in verband gebracht. Wees verstandig en neem zo snel mogelijk een goede advocaat in de arm. De straffen op de delicten zijn hoog en je hebt recht op een zorgvuldige verdediging. Wacht niet tot de zaak voor de rechter verschijnt, maar kies nu een fraude advocaat. Die kan je dan gelijk vergezellen bij het politieverhoor.

Behoefte aan juridische hulp?

De juristen van de Omnius Intakebalie helpen je bij het selecteren van de juiste advocaat en het doorgeven van je contactaanvraag. De adviezen van de intakebalie zijn kosteloos en vrijblijvend.

Omnius Intakebalie is onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 300 advocaten en notarissen. Hierdoor heb je altijd een advocaat of notaris in de buurt.